(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

retour adres:

EVERY JEANS

Rietzoom 90

2804 CV Gouda

Nederland

Ik deel  u hierbij mede dat ik onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering wil herroepen.

Besteld op :                                Bestelnummer :

datum:

Ontvangen op:

datum:

Adresgegevens

Naam
Adres
Postcode en woonplaat
IBAN rekeningnummer:
ten name van:
Ondertekend op datum:                                                                             te
Handtekening

Dit formulier bijvoegen bij uw retourzending.